Με σαφείς όρους, άμεση ανταπόκριση και υπηρεσίες ποιότητας δημιουργούμε μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες μας

Η Απόλλων και οι συνεργάτες της σας παραθέτουν συχνές ερωτοαπαντήσεις αναφορικά με τις βασικές έννοιες της ασφάλισης!

 

Ασφαλιστικές Έννοιες

Τι σημαίνει Ασφαλιστής;

Στην ιδιωτική ασφάλιση συναντάμε τον ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ δηλαδή την Ασφαλιστική εταιρία, ανώνυμη εταιρία, η οποία λειτουργεί σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία και τις Κοινοτικές κανονιστικές διατάξεις, τελεί δε υπό κρατικό έλεγχο. Ο ασφαλιστής δηλαδή η ασφαλιστική επιχείρηση, αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποκαταστήσει τις οικονομικές συνέπειες από την επέλευση πιθανού κινδύνου, σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα.

Τι είναι Ασφαλιστική Σύμβαση ή Ασφαλιστήριο;

Για τον σκοπό αυτό συνάπτονται ειδικές συμφωνίες μεταξύ των δύο μερών, οι λεγόμενες ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, νομικά δεσμευτικές. Για να καταστεί μία ασφαλιστική σύμβαση νομικά δεσμευτική, απαραίτητη προϋπόθεση είναι το ένα μέρος, ο ασφαλιστής, να υποβάλλει προσφορά την οποία το δεύτερο μέρος, ο Συμβαλλόμενος να αποδεχθεί με όρους κοινά αποδεκτούς.

Τι σημαίνει Συμβαλλόμενος ή Λήπτης της Ασφάλισης;

Ο ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ, νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είναι το δεύτερο μέρος το οποίο συμμετέχει στη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών του ή συμφερόντων του. Ο Συμβαλλόμενος είναι ο κύριος της ασφαλιστικής σύμβασης, καθορίζει το είδος και τον χρόνο της ασφάλισης, δίνει εντολή για τροποποίηση όρων, μπορεί να προβεί σε ακύρωση της αρχικής συμφωνίας.

Τι είναι Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο και τι Ασφάλισμα;

Στην ιδιωτική ασφάλιση το ασφαλιστικό αντικείμενο αποτιμάται σε χρηματική αξία. Η χρηματική αξία η οποία προκύπτει από την χρηματική αποτίμηση καλείται ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο σαφώς προσδιορίζεται κατά τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης και αναγράφεται σ’ αυτήν, είναι δε το ποσό το οποίο καταβάλλεται από τον ασφαλιστή, αναλογικά, ως αποζημίωση όταν επέλθει ο κίνδυνος, δηλαδή είναι το ΑΣΦΑΛΙΣΜΑ.

Τι σημαίνει Απαλλαγή;

Απαλλαγή είναι το ποσό που επιβαρύνει τον ασφαλιζόμενο και έχει συμφωνηθεί να αφαιρείται από την αποζημίωση που θα καταβάλλει η Ασφαλιστική Εταιρία σε περίπτωση ζημιάς.

Τι σημαίνει Δικαιούχος;

Η αποζημίωση καταβάλλεται από τον ασφαλιστή στον ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ της ασφάλισης ο οποίος μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο αναγράφεται στην ασφαλιστική σύμβαση.

Τι είναι Διάρκεια Ασφάλισης;

Η ασφαλιστική σύμβαση έχει συγκεκριμένη χρονική περίοδο ισχύος, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, με ημερομηνία έναρξης και λήξης η οποία ρητώς προσδιορίζεται και αναγράφεται στην σύμβαση ασφάλισης.

Τι είναι Ασφάλιστρο;

Το τίμημα το οποίο καταβάλλει ο Συμβαλλόμενος στον ασφαλιστή ώστε να καταστεί η σύμβαση νομικά δεσμευτική καλείται ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ το οποίο είναι αποτέλεσμα ειδικής μαθηματικής αναλογιστικής μελέτης, ο προσδιορισμός του οποίου είναι συνάρτηση και συνεκτίμηση πολλών παραγόντων.

Τι σημαίνει Υπασφάλιση;

Υπασφάλιση υπάρχει όταν η ασφαλιζόμενη αξία είναι μικρότερη από την πραγματική αξία του ασφαλιζόμενου αγαθού. Σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου, ισχύει ο αναλογικός όρος και η ευθύνη του ασφαλιστή περιορίζεται στην αποκατάσταση ανάλογου μέρους της ζημίας.

Τι σημαίνει Υπερασφάλιση;

Υπερασφάλιση υπάρχει όταν η ασφαλιζόμενη αξία είναι μεγαλύτερη από την πραγματική αξία του ασφαλιζόμενου αγαθού. Όταν διαπιστώνεται υπερασφάλιση, ο ασφαλιστής δεν ευθύνεται για το υπερβάλλον ποσό.

Τι είναι ο Μεσίτης Ασφαλίσεων (Insurance Broker);

 • Ο Μεσίτης Ασφαλίσεων προβαίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του Ασφαλιζόμενου στις αναγκαίες προπαρασκευαστικές εργασίες για την εξεύρεση της κατάλληλης ασφαλιστικής κάλυψης, στη σύναψη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και τη διαχείρισή του, ιδίως στην περίπτωση ζημιάς.
 • Ο Μεσίτης Ασφαλίσεων δεν δεσμεύεται ως προς την επιλογή της ασφαλιστικής εταιρίας, σε αντίθεση με τον πράκτορα που ενεργεί βάσει πρακτορικής σύμβασης για λογαριασμό συγκεκριμένης ασφαλιστικής εταιρίας που πρακτορεύει.

Χρήσιμες συμβουλές μετά την ασφάλιση

Οδηγίες σε περίπτωση Ζημιάς:

Μεταχειριστείτε όλα τα μέσα για να διασώσετε τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα, σαν να μην είστε ασφαλισμένοι.
Ενημερώστε αμέσως την Ασφαλιστική σας Εταιρία για το συμβάν. Διατηρήστε, μέχρι να έλθει ο εκπρόσωπος της εταιρίας, τόσο τα αντικείμενα που έχουν ζημιά όσο και εκείνα που διασώθηκαν, στη θέση τους και στην κατάσταση που βρίσκονται, λαμβάνοντας ταυτόχρονα και όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εμποδιστεί κάθε επέκταση της ζημιάς.
Υποβάλετε το συντομότερο δυνατόν την απαίτησή σας στην εταιρία, με κάθε λεπτομέρεια. Δώστε στην Ασφαλιστική Εταιρία κάθε απαιτούμενη πληροφορία και προσκομίστε σε αυτή όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και αποδεικτικά που τεκμηριώνουν την απαίτησή σας.

Χρήσιμες συμβουλές για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας.

Πριν την ασφάλιση:

Επασφάλιστρα

 • Εάν το αυτοκίνητό σας οδηγείται από οδηγό ηλικίας μικρότερης από 23 ετών ή με άδεια οδήγησης που δεν έχει συμπληρώσει ένα έτος, αυτό θα πρέπει να δηλωθεί στην Ασφαλιστική Εταιρία του αυτοκινήτου. Σε αυτή την περίπτωση υπολογίζεται συνήθως επιβάρυνση 30% στα ασφάλιστρα της Αστικής Ευθύνης (και των Ιδίων Ζημιών εάν υπάρχει) προκειμένου να καλύπτονται ζημιές προς τρίτους από αυτόν τον οδηγό. Σε περίπτωση που δεν δηλωθεί, τότε εάν προκληθεί ατύχημα, η αντίστοιχη επιβάρυνση για τον ασφαλιζόμενο είναι από 60% έως 100% προκειμένου να καλυφθεί η ζημιά.
 • Εάν στο αυτοκίνητό σας έχετε προσθέσει “κοτσαδόρο” προκειμένου να ρυμουλκείτε μπαγαζιέρα ή σκάφος, αυτό θα πρέπει να δηλωθεί στην Ασφαλιστική Εταιρία. Σε αυτές τις περιπτώσεις υπολογίζεται επιβάρυνση (από 10% έως 20%) στα ασφάλιστρα της Αστικής Ευθύνης σύμφωνα με τον τύπο του ρυμουλκούμενου, προκειμένου να καλύπτονται αντίστοιχες ζημιές προς τρίτους που θα προκληθούν από αυτό.

Εκπτωτικές παροχές

Πριν την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας, έχοντας επιλέξει τις ασφαλιστικές καλύψεις που επιθυμείτε, χρειάζεται να γνωρίζετε ότι σε πολλές περιπτώσεις ο σωστός συνδυασμός καλύψεων, οδηγεί σε χαμηλό ασφάλιστρο.
Έτσι, προσθέτοντας μία ή δύο ακόμη καλύψεις, πέρα από αυτές που αρχικά επιθυμούσατε, είναι πολύ πιθανό, το τελικό ποσό για την ασφάλισή σας, να είναι χαμηλότερο από αυτό που αρχικά υπολογίζατε.

Εξειδικευμένοι Σύμβουλοί μας μελετούν, καταρτίζουν και σας προτείνουν προγράμματα που να προσαρμόζονται και να καλύπτουν ιδιαίτερες απαιτήσεις σας, με οικονομικό όφελος σας.
Είναι πάντα στη διάθεσή σας και πρόθυμοι να σας επισκεφτούν όποτε τους το ζητήσετε.

Μετά την ασφάλιση:

Σε περίπτωση ατυχήματος

 • Καλέστε την “ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ” στο τηλέφωνο που αναγράφεται στο ασφαλιστήριό σας, προκειμένου να έρθει ο ειδικός συνεργάτης της Ασφαλιστικής σας Εταιρίας επί τόπου.
 • Εάν υπάρχουν τραυματισμοί, καλέστε αμέσως την Αστυνομία.
 • Εάν υπάρχουν μόνο υλικές ζημιές κι η περίπτωσή σας εμπίπτει στο Σύστημα Άμεσης Πληρωμής (θα ενημερωθείτε και από τον ειδικό συνεργάτη της Φροντίδας Ατυχήματος) συμπληρώστε ένα έντυπο Φιλικής Δήλωσης μαζί με τον άλλο οδηγό.
 • Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος με αλλοδαπό όχημα
  – Καλέστε αμέσως την Τροχαία για να καταγράψει το ατύχημα
  – Καλέστε την “ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ”
  – Κρατείστε οπωσδήποτε αντίγραφο της Πράσινης Κάρτας.
 • Την επόμενη εργάσιμη ημέρα επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Ζημιών Κλάδου Αυτοκινήτων της ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε. ή της Ασφαλιστικής σας Εταιρίας, για περισσότερες διευκρινίσεις και χειρισμό της υπόθεσής σας.

Σε περίπτωση ανάγκης για ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Εάν το αυτοκίνητό σας ακινητοποιηθεί, έπειτα από ατύχημα ή βλάβη, και έχετε την κάλυψη της Οδικής Βοήθειας τότε μπορείτε να καλέσετε όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο που σας έχει δοθεί. Χρειάζεται να δώσετε:

 1. Τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας.
 2. Την ακριβή δ/νση του σημείου που έχετε ακινητοποιηθεί.
 3. Εάν καλείτε από κινητό ή υπεραστικό, να τους δώσετε το τηλέφωνό σας, ώστε να σας καλέσουν αμέσως πίσω, για την συνέχιση της εξυπηρέτησής σας.

Σε περίπτωση που ταξιδέψετε στο εξωτερικό με το αυτοκίνητό σας

Μην παραλείψετε να ενημερώσετε εγκαίρως την ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε. ή την Ασφαλιστική σας Εταιρία για το πού και για πόσο διάστημα θα ταξιδέψετε, προκειμένου να σας χορηγηθεί Πράσινη Κάρτα.

Σε περίπτωση πώλησης ή μεταβίβασης του αυτοκινήτου σας

Επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε. ή με τον Σύμβουλο διαχείρισης των συμβολαίων σας προκειμένου να σας ενημερώσει για τις διαδικασίες που απαιτούνται.

Χρήσιμες συμβουλές για την δική σας ασφάλεια

Όταν οδηγείτε:

Προσοχή στην προσοχή σας

Σύμφωνα με μελέτες, οι πιθανότητες ατυχήματος αυξάνουν σημαντικά όταν η προσοχή του οδηγού αποσπάται κάνοντας προσπάθεια να μιλήσει στο κινητό του, να αλλάξει σταθμό στο ραδιόφωνο ή να ανάψει τσιγάρο.

Βάλτε αέρα στο αυτοκίνητό σας

Παρόλη την ζέστη ή το κρύο, μη ξεχνάτε να ανοίγετε τα παράθυρα του αυτοκινήτου σας κατά την διάρκεια του ταξιδιού σας. Η έλλειψη οξυγόνου εξαιτίας του κλιματιστικού έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τα αντανακλαστικά σας. Τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα εάν καπνίζετε ή και εάν υπάρχουν συνεπιβάτες στο αυτοκίνητο.

Κάντε στάσεις τόνωσης

Οι ειδικοί συνιστούν τακτικές στάσεις τουλάχιστον κάθε δύο ώρες, έτσι ώστε περπατώντας να τονωθεί η κυκλοφορία του αίματός σας και να ανακουφιστεί η μέση και ο αυχένας σας κάνοντας ένα ελαφρύ μασάζ ή διατασικές ασκήσεις.

Τρώγοντας και πίνοντας

Είναι πολύ χρήσιμο την ώρα που οδηγείτε να φάτε κάτι γλυκό, γιατί με αυτό θα τροφοδοτήσετε τον εγκέφαλό σας που χρειάζεται να βρίσκεται σε ετοιμότητα ανά πάσα στιγμή την ώρα της οδήγησης, με γλυκόζη. Επίσης, χρειάζεται να πίνεται πολύ συχνά νερό, ιδιαιτέρως το καλοκαίρι, διότι ο οδηγός χάνει μισό λίτρο ιδρώτα περισσότερο από τους υπόλοιπους επιβάτες. Η αυξημένη εφίδρωση εύκολα οδηγεί στην αφυδάτωση και αυτή με τη σειρά της δημιουργεί ένα έντονο αίσθημα κόπωσης.

Η ώρα των ατυχημάτων

Οι έρευνες λένε ότι τα περισσότερα ατυχήματα συμβαίνουν ανάμεσα στις 13:00 – 17:00 και 02:00 – 06:00 γιατί αυτές τις ώρες το σώμα απαιτεί ύπνο. Παρόλα αυτά, ο προγραμματισμός για κάποιο ταξίδι σας, χρειάζεται να γίνει με γνώμονα την δική σας προσωπική εμπειρία, αφού εσείς γνωρίζετε πότε λειτουργείτε καλύτερα.