Tελευταία τροποποίηση: 12/07/2018

Η εταιρεία «AΠΟΛΛΩΝ Α.Ε. ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ», η οποία εδρεύει επί της Λ. Αθηνών αρ. 71 (εφεξής «η Εταιρεία» ή «εμείς»), μέλος του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη (εφεξής «Όμιλος»), αποδίδει μέγιστη σημασία στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υποκειμένων (στο εξής «ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ») και δεσμεύεται ως προς την καταβολή κάθε δυνατής προσπάθειας προκειμένου να εξασφαλίζεται ο σεβασμός τους. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα («Πολιτική Προστασίας») επεξεργάζεται και τηρεί με ασφάλεια τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών του ιστοτόπου www.iasfalia.gr, όπως απαιτείται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (EU General Data Protection Regulation GDPR) – Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679) και την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Είδος και Σκοπός Επεξεργασίας

Κατά την επίσκεψη σας στον ιστότοπό μας, η Εταιρεία ενδέχεται να συλλέξει τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

(1) Σε περίπτωση που είστε ενδιαφερόμενος χρήστης των υπηρεσιών μας, όταν δίνετε τα στοιχεία σας μέσω του ιστοτόπου μας με σκοπό την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης (π.χ. παροχή προσφοράς ασφάλισης ή την εγγραφή σας σε ενημερωτικά – διαφημιστικά δελτία), σας ζητείται να μας παρέχετε προσωπικά σας στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, e-mail, τηλέφωνο επικοινωνίας, αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός σας κλπ. ή ενδεχομένως και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων) όπως δεδομένα υγείας – οικογενειακό ιστορικό, καθώς και λοιπές πληροφορίες, οι οποίες θα απαιτούνται δυνάμει της ασφαλιστικής νομοθεσίας ή/ και για την συμπλήρωση των αιτήσεων ασφάλισης και λοιπών απαραιτήτων ασφαλιστηρίων εγγράφων ανά κλάδο και προϊόν ασφάλισης. Επίσης, μπορεί να συλλέγουμε και να διαβιβάζουμε διάφορα στοιχεία αναφορικά με τη διαχείριση και διευθέτηση απαιτήσεων, εκκρεμοτήτων και αποζημιώσεων, περιλαμβανομένων ενδεικτικά αριθμούς συμβολαίων και ασφαλιστικών αξιώσεων, σχέση με τον αντισυμβαλλόμενο, τον ασφαλισμένο, τον αιτούντα ή άλλο σχετικό άτομο, ημερομηνία και αιτία υλικής ζημίας, απώλειας ή κλοπής, τραυματισμού, αναπηρίας ή θανάτου, αρχεία δραστηριοτήτων (π.χ. αρχεία οδήγησης) και άλλες πληροφορίες σχετικές με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και την εκτίμηση και το διακανονισμό των αξιώσεων αποζημίωσης. Επίσης, ενδεχομένως να συλλέγουμε τα στοιχεία των πελατών μας που είναι απαραίτητα για την τιμολόγηση και την αποστολή του λογαριασμού σε έντυπη μορφή μέσω ταχυδρομείου όπως για παράδειγμα το ΑΦΜ και το όνομα της Δ.Ο.Υ.

Σε περίπτωση που μας παρέχετε πληροφορίες για την ασφάλιση ενός τρίτου φυσικού προσώπου, οφείλετε να ενημερώσετε το τρίτο πρόσωπο σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου και να λάβετε την άδεια του για να μας κοινοποιήσετε τις εν λόγω πληροφορίες. Τέλος, κατά την πλοήγησή σας στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας μας, δεδομένα που δεν συνδέονται απαραίτητα με την ταυτότητα ενός φυσικού προσώπου είναι δυνατόν να συλλεχθούν όπως αναγνωριστικές διευθύνσεις IP, cookies κ.α.

Σε κάθε περίπτωση σας συνιστούμε να μην εισάγετε στοιχεία ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων (ευαίσθητα δεδομένα) στην πλατφόρμα iasfalia.gr, εφόσον δεν σας ζητούνται.

(2) Για εξυπηρέτηση σας ως πελάτες / χρήστες του διαδικτυακού τόπου, καθώς και για την διαχείριση παραπόνων,επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα που είναι αντικειμενικά ουσιώδη και αναγκαία για την εξυπηρέτησή σας, κατόπιν αιτήματός σας.

(3) Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε τα ΔΠΧ για τους ακόλουθους σκοπούς, για τους οποίους απαιτείται η συγκατάθεσή σας:

(i) Για διαφημιστικούς σκοπούς και προωθητικές ενέργειες που τυχόν πραγματοποιήσουμε στο μέλλον, όπως και για την αποστολή προσφορών, συμβουλών εξοικονόμησης και χρήσιμων ενημερωτικών δελτίων. Αφού λάβουμε την συγκατάθεσή σας, μπορούμε να χρησιμοποιούμε και να επεξεργαζόμαστε, συμπεριλαμβανομένης της διαβίβασής τους, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, πλην των Ειδικών Κατηγοριών Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ενημερωτικές, διαφημιστικές, προωθητικές ενέργειες που πραγματοποιούμε ως επιχείρηση.

(ii) Για να βελτιώσουμε και να εξατομικεύσουμε την πελατειακή σας εμπειρία γενικά και μέσω του ιστοτόπου.

(iii) Για στατιστικούς σκοπούς και έρευνες ικανοποίησης πελατών, προϊόντων – πελατών σχετικά με παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες μέσω του ιστοτόπου μας.

Ανήλικοι

Οι υπηρεσίες του ιστοτόπου δεν προορίζονται για ανήλικα άτομα και ζητάμε να μην παρέχετε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μέσω του ιστοτόπου μας για ανήλικα άτομα.

Ασφάλεια και Ποιότητα των Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία έχει λάβει κατάλληλα τεχνικά μέτρα και ειδικότερα προηγμένες τεχνολογίες ασφαλείας και διαδικασίες, όπως κρυπτογράφηση, ανίχνευση και διαχείριση περιστατικών παραβίασης της ασφαλείας κ.λπ. προκειμένου να προστατεύσει τα δεδομένα από αλλοίωση, απώλεια και προσβασιμότητα άνευ εξουσιοδότησης: στην πράξη, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διατηρούνται σε διακομιστές (servers), οι οποίοι βρίσκονται σε αίθουσες με περιορισμένη πρόσβαση και υπόκεινται σε ελέγχους. Επιπλέον, τα πληροφοριακά συστήματα και τα προγράμματα για ηλεκτρονικούς υπολογιστές που χρησιμοποιεί η Εταιρεία έχουν εγκατασταθεί κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να ελαχιστοποιείται η χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή/και δεδομένων εξακρίβωσης ταυτότητας του χρήστη. Τα Υποκείμενα των Δεδομένων μπορούν να συνδράμουν την Εταιρεία προκειμένου να ενημερώσει ή/και να εξασφαλίσει την ορθότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους, κοινοποιώντας της πληροφορίες σχετικά με τη διεύθυνσή τους, τα στοιχεία επικοινωνίας τους κ.λπ. Ωστόσο, κανένα σύστημα πληροφοριών δεν μπορεί να είναι 100% ασφαλές. Έτσι, η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί την απόλυτη ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Επιπλέον, η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια των πληροφοριών που μεταδίδετε σε δίκτυα που δεν ελέγχει η ίδια, συμπεριλαμβανομένου του Διαδικτύου, του δικτύου κινητής τηλεφωνίας και των ασύρματων δικτύων.

Χρόνος Διατήρησης

Όταν σας παρέχουμε ένα προϊόν ή μία υπηρεσία π.χ. ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο, διεκπεραίωση αξιώσεων αποζημίωσης, κ.λπ. διατηρούμε τα απλά προσωπικά σας δεδομένα καθώς τα προσωπικά δεδομένα ειδικής κατηγορίας ( ευαίσθητα) για όλο το διάστημα ισχύος της ασφαλιστικής σύμβασης και σε κάθε περίπτωση έως την παραγραφή κάθε εκατέρωθεν αξίωσης, εκτός κι αν διάταξη νόμου επιβάλλει διαφορετική αντιμετώπιση.

Όταν πρόκειται να συμμορφωθούμε με μια νομική ή κανονιστική υποχρέωση, διατηρούμε τα απλά προσωπικά σας δεδομένα καθώς τα προσωπικά δεδομένα ειδικής κατηγορίας (ευαίσθητα) για όσο διάστημα απαιτείται για να συμμορφωθούμε με τη εν λόγω υποχρέωση.

Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα των προσώπων που έκαναν εγγραφή στα newsletters (ενημερωτικά δελτία ή/και στις προωθητικές μας ενέργειες) μέχρι τρία (3) έτη εκτός εάν μας δηλώσετε ότι δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε από εμάς newsletters ενημερωτικά δελτία ή/και προωθητικό υλικό.

Αποδέκτες

Τα δεδομένα σας θα διαβιβαστούν στα αρμόδια τμήματα της Εταιρείας ανάλογα με το αντικείμενο και το σκοπό επεξεργασίας των δεδομένων που μας παρέχετε. Τα δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβαστούν και να καταστούν προσιτά από νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα τα οποία, είναι άλλες εταιρείες του Ομίλου, οι ασφαλιστικές εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε, το δίκτυο των συνεργατών μας καθώς και διαφημιστικές εταιρείες. Ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι, στην περίπτωση αυτή, τα νομικά ή/και φυσικά αυτά πρόσωπα θα επεξεργαστούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας αποκλειστικά για το σκοπό παροχής υπηρεσιών προς εμάς και όχι προς ίδιο όφελος, ενεργώντας ως εκτελούντες την επεξεργασία. Στα ανωτέρω πλαίσια, τα δεδομένα σας, ενδέχεται να διαβιβαστούν, να καταστούν προσιτά και να τύχουν επεξεργασίας από συνεργαζόμενες με εμάς ασφαλιστικές εταιρείες. Επιπλέον, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν μπορεί να διαβιβαστούν σε Δημόσιες Αρχές βάσει επιταγών του Νόμου ή Δικαστικών αποφάσεων κ.λπ. Σε κάθε διαβίβαση λαμβάνουμε πάντα κάθε μέτρο ώστε τα δεδομένα που θα διαβιβάζονται θα είναι πάντα τα ελάχιστα αναγκαία και ότι θα συντρέχουν πάντα οι προϋποθέσεις για νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία.

Σύνδεσμοι προς άλλους ιστοτόπους

Ο παρών ιστότοπος μπορεί ενίοτε να παρέχει συνδέσμους προς τρίτα μέρη ή να ενσωματώνει ιστοτόπους τρίτων μερών. Η παρούσα Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων δεν ισχύει για αυτούς τους ιστοτόπους. Εάν επιλέξετε να μπείτε σε ένα συνδεδεμένο ιστότοπο, συμφωνείτε ότι η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τη διαθεσιμότητα του ιστοτόπου και δεν ελέγχει, ούτε προσυπογράφει, ούτε είναι υπεύθυνη καθ’ οιονδήποτε τρόπο για:

  • τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα προσωπικά σας στοιχεία σε αυτούς τους ιστοτόπους
  • το περιεχόμενο αυτών των ιστοτόπων
  • τη χρήση αυτών των ιστοτόπων από άλλους

Σας συμβουλεύουμε να φροντίζετε προκαταβολικά να ελέγχετε πάντα τις δηλώσεις νομικού περιεχομένου και περί απορρήτου που δημοσιεύονται σε κάθε ιστότοπο ή κινητή εφαρμογή, που συνδέεστε, προτού εισάγετε οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία σας.

Χρήση διευθύνσεων IP

Μια διεύθυνση Πρωτοκόλλου Ίντερνετ (IP) είναι ένα σύνολο αριθμών που δίδεται αυτόματα στον υπολογιστή σας, όποτε συνδέεστε στον πάροχο υπηρεσιών Ίντερνετ ή μέσω τοπικού δικτύου (LAN) ή δικτύου ευρείας περιοχής (WAN). Οι διακομιστές διαδικτύου αναγνωρίζουν αυτόματα τον υπολογιστή σας μέσω της διεύθυνσης IP που του έχει δοθεί για όσο διάστημα είστε on-line.

Η Εταιρεία μπορεί να συλλέγει διευθύνσεις IP με σκοπό τη διαχείριση συστημάτων και τον έλεγχο της χρήσης του ιστοτόπου μας. Μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιήσουμε τις διευθύνσεις IP για την ταυτοποίηση χρηστών του παρόντος ιστοτόπου, όποτε κρίνουμε αναγκαίο ότι πρέπει να επιβάλλουμε τη συμμόρφωση με τους όρους χρήσης αυτού ή να προστατεύσουμε τις υπηρεσίες, τον ιστότοπο και τους άλλους χρήστες.

Δικαιώματα

Ως Υποκείμενο των δεδομένων που μας παρέχετε μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ασκήσετε τα δικαιώματα που προβλέπει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ενημέρωσης και πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής (δικαίωμα στην λήθη), περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας και του δικαιώματος αντίρρησης ως προς την επεξεργασία με χρήση των κατάλληλων εντύπων.

Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται με την αποστολή επιστολής στη διεύθυνση Λ. Αθηνών αρ. 71, ΤΚ 101 73, Αθήνα, Υπόψιν Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων ή ηλεκτρονικό μήνυμα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (dpo@saracakisgr), δωρεάν εκτός αν επαναλαμβάνονται συχνά και έχουν για εμάς διοικητικό κόστος, οπότε θα επιβαρυνθείτε με το σχετικό κόστος.

Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του.
Επίσης, διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).

Τροποποίηση

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής, μετατροπής ή τροποποίησης της παρούσας ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση.